CERTIFICADO

LO ULTIMO

Lo Último

miércoles, 26 de noviembre de 2014

" Proceso de adjudicación del Transporte Sanitario Urgente Terrestre en Galicia."

Resolución do DOG nº 227 do 2014/11/26 - Xunta de Galicia

RESOLUCIÓN do 21 de novembro de 2014 pola que se anuncia a contratación documentalmente simplificada, non suxeita a regulación harmonizada, do servizo de transporte sanitario urxente terrestre, mediante procedemento aberto e tramitación ordinaria (expediente AB-FUS1-14-005).


DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 227Mércores, 26 de novembro de 2014Páx. 48759

ReadSpeaker
VI. ANUNCIOS
C) OUTROS ANUNCIOS
FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS SANITARIAS DE GALICIA - 061
RESOLUCIÓN do 21 de novembro de 2014 pola que se anuncia a contratación documentalmente simplificada, non suxeita a regulación harmonizada, do servizo de transporte sanitario urxente terrestre, mediante procedemento aberto e tramitación ordinaria (expediente AB-FUS1-14-005).
1. Entidade adxudicadora: datos xerais e datos para a obtención da información.
a) Organismo: Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061.
b) Obtención de documentación e información:
1º. Dependencia: Servizo de Contratación Administrativa.
2º. Domicilio: praza Martín Herrera, nº 2, 2º.
3º. Localidade e código postal: Santiago de Compostela, 15706.
4º. Teléfono: 881 54 74 90/881 54 64 31.
5º. Fax: 881 54 67 28.
6º. Correo electrónico: compras.061@sergas.es
7º. Perfil do contratante: www.sergas.es
c) Número de expediente: AB-FUS1-14-005.
2. Obxecto do contrato.
a) Tipo: servizos.
b) Descrición: servizo de transporte sanitario urxente terrestre.
c) División por lotes: si. Nº de lotes: 14.
d) Prazo de execución: catro anos.
e) Admisión de prórroga: si.
h) CPV (referencia de nomenclatura): 85143000-3.
3. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedemento: aberto.
c) Poxa electrónica: non.
d) Criterios de adxudicación: ver os pregos.
4. Orzamento máximo de licitación.
Importe neto: 121.652.000,00 euros, IVE (exento). Importe total: 121.652.000,00 euros.
5. Garantías exixidas.
Provisional: 3 % do orzamento do lote. Definitiva: 5 % do importe de adxudicación.
6. Requisitos específicos do contratista.
a) Clasificación, se é o caso (grupo, subgrupo e categoría): grupo R, subgrupo 2, categoría D.
b) Solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional: ver os pregos.
7. Presentación de ofertas.
a) Data límite de presentación: quince (15) días naturais contados desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia (DOG). Se o último día de presentación de solicitudes coincidise en sábado ou día inhábil, na localidade establecida na cláusula 6.2 do prego de cláusulas administrativas particulares, o prazo de presentación prorrogarase ao primeiro día hábil seguinte.
b) Documentación que hai que presentar: ver os pregos.
c) Lugar de presentación:
1º. Dependencia: Rexistro Xeral da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061.
2º. Domicilio: praza Martín Herrera, nº 2, 2º.
3º. Localidade e código postal: Santiago de Compostela, 15706.
d) Admisión de variantes: non.
8. Apertura das ofertas.
a) Dependencia: sala de xuntas da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061.
b) Domicilio: praza Martín Herrera, nº 2, 2º.
c) Localidade e código postal: Santiago de Compostela, 15706.
d) Data e hora: as indicadas no perfil do contratante.
9. Gastos de publicidade: ver os pregos.
Santiago de Compostela, 21 de novembro de 2014
José Antonio Iglesias Vázquez
Director da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061

Fuente:http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20141126/AnuncioG1611-201114-0006_gl.html

No hay comentarios:

Publicar un comentario